รับรองเอกสารที่กระทรวงต่างประเทศ บริการรับรองเอกสาร เดินเรื่องรับรองเอกสาร รับรองกงสุล รับรองเอกสาร 089-118-6469 หรือติดต่อ 02-001-5525

บริการรับรองเอกสาร กรมการกงสุล กระทรวงต่างประเทศ

รับแปลภาษาอังกฤษ รับแปลเอกสาร เดินเรื่องกงสุล เอกสารราชการ

บริการรับรองเอกสาร วิ่งงานทุกวันจันทร์-ศุกร์ แทนท่านจนเสร็จการ ด้วยราคาย่อมเยาว์ และงานคุณภาพ

ติดต่อ 089-118-6469 / 02-001-5525 หรือส่งรายละเอียดมาที่ edubranch@gmail.com

Line: edubranchline หรือ Fax: 02-001-5525


บริการเดินเรื่องรับรองเอกสาร บริการรับรองเอกสาร

บริษัท เอ็ดดูบร๊านช์ จำกัด ให้บริการเดินเรื่องรับรองเอกสารที่กรมการกงสุล กระทรวงต่างประเทศแทนท่านจดเสร็จงาน เพื่อความสะดวกสบาย ท่านสามารถใช้บริการให้เราเดินเรื่องแทนท่านได้ ง่ายๆ เพียงแค่ท่านเตรียมเอกสารให้เราดังต่อไปนี้

  1. ต้นฉบับเอกสารที่ต้องการแปลและรับรอง (เพื่อให้เจ้าหน้าที่กระทรวงตรวจสอบในขั้นตอนการรับรอง และเจ้าหน้าที่จะคืนเอกสารให้ทันที)
  2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง (เพื่อใช้ในการมอบอำนาจ หากไม่มีใช้สำเนาหนังสือเดินทางแทนได้)
  3. ในกรณีที่รับรองเอกสารให้บุตร กรุณาแนบสำเนาทะเบียนบ้านของบุตรมาด้วยค่ะ
  4. สำเนาหน้าหนังสือเดินทาง เพื่อดูชื่อ นามสกุล ภาษาอังกฤษ
  5. หนังสือมอบอำนาจ (ดาวน์โหลดได้จากด้านล่างค่ะ)

เอกสารที่สามารถนำไปรับรองได้ เช่น สูติบัตร มรณบัตร หนังสือสำคัญการเปลี่ยนชื่อ บัตรประจำตัวประชาชน ทะเบียนบ้าน หนังสือรับรองรายการทะเบียนราษฎร์ ทะเบียนสมรส ทะเบียนหย่า ทะเบียนฐานะแห่งครอบครัว ทะเบียนการรับรองบุตรบุญธรรม หนังสือรับรองโสด หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท และเอกสารที่หน่วยงานราชการต่างๆออกให้ (เอกสารที่มีตราครุฑ หรือเอกสารที่มีเจ้าพนักงานของหน่วยงานนั้นๆลงลายมือชื่อรับรอง)

 

- เอกสารการทะเบียนราษฎรและเอกสารเกี่ยวกับบุคคล เช่น สูติบัตร มรณบัตร บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวคนต่างด้าวทะเบียนบ้าน ใบเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล ใบจดทะเบียนชื่อสกุล

 

- เอกสารการทะเบียนครอบครัว เช่น ใบสำคัญการสมรส ทะเบียนสมรส ใบสำคัญแสดงการหย่า ทะเบียนหย่า ทะเบียนรับบุตรบุญธรรมหนังสือรับรอง (ความเป็นโสด) ที่อำเภอออกให้ ฯลฯ

 

- เอกสารการทะเบียนและเอกสารที่เกี่ยวกับนิติบุคคล เช่น ทะเบียน นิติบุคคล ใบทะเบียนการค้า ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนบริษัท หนังสือบริคณห์สนธิรายชื่อผู้ถือหุ้น รายงานการตรวจสอบบัญชี งบการเงิน หนังสือรับรองหักภาษี ณ ที่จ่าย ใบเสร็จการชำระภาษี ฯลฯ

 

- เอกสารการศึกษา เช่น ใบสุทธิ ประกาศนียบัตร ปริญญาบัตร หนังสือ รับรองจากสถาบันการศึกษา ฯลฯ ทั้งนี้ หากเป็นเอกสารที่ออกโดยสถาบันการศึกษาของเอกชนต้องผ่านการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการก่อน หรือมิเช่นนั้น สถาบันการศึกษาดังกล่าวต้องจัดส่งตัวอย่างลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนามมาให้กรมการกงสุล กองสัญชาติและนิติกรณ์ ทราบเป็นการล่วงหน้า หากเป็นการรับรองสำเนาเอกสารการศึกษา จะต้องให้สถาบันการศึกษารับรองในสำเนานั้นเสียก่อน

 

- เอกสารอื่น ๆ เช่น ใบอนุญาตจัดหางานไปทำงานต่างประเทศ ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ ฯลฯ

 

เอกสารทั้งหมด สามารถนำมาส่งที่สำนักงานได้ตามแผนที่ด้านล่าง หรือหากลูกค้าไม่สะดวก สามารถส่งไปรษณีย์ EMS มาได้ตามที่อยู่ดังต่อไปนี้ค่ะ บริษัท เอ็ดดูบร๊านช์ จำกัด 466 ถนนโชคชัย 4 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230 (กรุณาระบุชื่อผู้ส่ง หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อกลับได้ และที่อยู่จัดส่งกลับให้ชัดเจนค่ะ)

 

 เดินเรื่องรับรองเอกสารที่กรมการกงสุลทุกวัน การันตีคุณภาพ และได้รับงานแน่นอน

รับรองเอกสาร

 

ติดต่อแปลเอกสารภาษาอังกฤษ

บริษัท เอ็ดดูบร๊านช์ จำกัด

466 ถนนโชคชัย 4 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230

Email: edubranch@gmail.com

โทร 089-118-6469 หรือ 02 001 5525 

Line: edubranchline

Visitors: 85,430